Over mij 


In 2000 studeerde ik af als licentiaat/master in de klinische psychologie. Vooral op cognitieve gedragstherapie en ontwikkelingspsychologie lag de klemtoon. Via een onderzoek naar post-traumatische stress stoornis bij militairen onder begeleiding van o.a. Erik De Soir (crisispsycholoog en psychotraumatherapeut) kon ik mij verdiepen in psychotrauma. De laatste jaren van mijn universitaire studies hielp ik mee in het revalidatiecentrum van UZ Gent waar ik rolstoelpatiënten (na dwarslaesie, polytrauma of amputatie) en hersenletselpatiënten mee begeleidde. Als vrijwilliger was ik nog een tijdje actief bij de patiëntenvereniging Piekernie vzw.

 

De stap van revalidatie naar reïntegratie op de arbeidsmarkt was klein. Als psycholoog en arbeidsonderzoeker ging ik mensen adviseren die moeilijkheden ondervinden om werk te vinden of vol te houden.  Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), chronische pijnklachten, met psychische problemen zoals depressie of burn-out, een moeilijke sociale situatie of autisme. 

 

Als zelfstandig psycholoog legde ik mij toe op individuele psychologische begeleiding. In samenwerkingsverband deed ik diagnostisch onderzoek bij volwassenen met een vermoeden van autisme en ging ik mij meer en meer specialiseren in traumaverwerking. Intussen ben ik Europees erkend EMDR-practitioner en volg nog steeds regelmatig bijscholingen en opleidingen. 

 

Als psycholoog werk ik met erkenning door de psychologencommissie onder het nummer BFP 762 118 860 en erkenning door FOD Zorg en Gezondheid met visumnummer 265297.


Privacyverklaring

versie 1, datum laatste wijziging 12/12/2021

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Als psycholoog hecht ik groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verwerk ik uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden.

Als psycholoog houd ik mij aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Chantal Van Buynder, Heimolenstraat 76F in Sint-Niklaas, en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). Als psycholoog hou ik mij aan de wettelijke verplichtingen die mij als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en ben ik onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie. Voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw zorgverlener. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.